MOLYKOVANÉ STŘELY- Prodlužují opravdu životnost hlavně?

MOLYKOVANÉ STŘELY- Prodlužují opravdu životnost hlavně?

 

Testy společnosti Norma ukazují, že molykované střely snižují výrazně opotřebení přechodového kuželu vývrtu hlavně


Extrémní síly, které působí v hlavni kulovnic, způsobují výrazné opotřebení polí a drážek vývrtu hlavně. Na obrázku můžete vidět opotřebení přechodového kuželu tří hlavní ráže 6,5x55. Tyto fotografie z testů provedených fy Norma ukazují opotřebení po 10.000 výstřelech s použitými náboji Norma Diamond „Bana“, dále po 3700 výstřelech střelami bez ochranné vrstvy a po 7000 výstřelech se střelami Diamond Falt.

Výsledky testů si porovnejte sami. Fy Norma uvádí, že „testování ukázalo, že hlaveň si udrží při používání molykovaných střel svoji přesnost 2x déle (pokud byly molykované střely používány od začátku). Řada střel Norma Diamond Line je potažená vrstvou molybden disulfidu (MoS2 – suché mazivo) a vrstvou ochranného vosku. Tření střely je díky tomu nižší, díky čemuž se střela pohybuje dále v hlavni před dosažením maximálního tlaku hnacích plynů. Výsledkem je nižší opotřebení a vyšší přesnost“. Přečtěte si celou zprávu Oddělení výzkumu a vývoje fy Norma níže.


MOLYKOVANÉ střely a životnost hlavně – Informace fy NORMA

Nedávno se odehrála velká diskuze ohledně molykovaných střel. Po článku Kevina Thomase v časopise Precision Shooter jsme obdrželi mnoho emailů. Protože se zabýváme molykováním střel několik let chtěli bychom se podělit s našimi zkušenostmi. Předpokládám, že tento článek odpoví na několik otázek, ale pravděpodobně bude také důvodem pro několik dalších.

 

Nejprve krátce co jsme zjistili o molykovaných střelách:

- snižují komorové tlaky cca o 3-5% v závislosti na typu náboje, střely a prachu

- snižují úsťovou rychlost asi o 0,5-1,5% - snižují ale zároveň znečištění hlavně

- zvyšují přesnost za určitých podmínek

- velmi výrazně prodlužují životnost hlavně

 

Během testování jsme také pozorovali, že první výstřel z vyčištěné hlavně je umístěný uvnitř obrazce soustřelu následujících výstřelů (na vzdálenost 300m).

Molybden sulfid je látka vynikající pro snížení tření a její kluzné vlastnosti jsou mimo rozsah všech známých kovů. Když střela opatřená potahem molybden sulfidu vstupuje do přechodového kuželu a začne se pohybovat hlavní, má přitom mnohem menší odpor třením než obvyklé střely. Není tedy divné, že je možné současně naměřit menší komorové tlaky než obvykle. Neprovedli jsme rozsáhlé testování s mnoha typy nábojů, ale snížení tlaku o 3-5% jsme naměřili zatím pokaždé.

V závislosti na poklesu komorového tlaku dochází samozřejmě také k poklesu úsťové rychlosti střely při stejné navážce. Takže pokud zvýšíte navážku tak obvykle dosáhnete o 1-2% vyšší úsťové rychlosti s molykovanou střelou.

Není snadné změřit přesně zanášení hlavně zbytky kovu. Hlavně jsme si prohlíželi hlavňovým mikroskopem a hodnotili jsme potřebu vyčištění hlavně. Je patrné, že molykované střely také znečišťují hlaveň, ale úroveň znečištění výrazně nenarůstá. Naše subjektivní hodnocení je asi 30-40% méně oproti normálním střelám a mnohem pomalejší narůstání znečištění.  Závisí to na typu náboje, tlaku, použitém prachu a střele. Jsem si jistý, že co se týká zbytků prachu tak poznáte rozdíl velmi brzo.

Během našeho počátečního testování molykovaných střel jsme stříleli střely 140 gr ráže 6,5 mm pro test přesnosti. Tyto střely vypadají velmi podobně jako střely Sierra č.1740. Rozdíl v přesnosti jsme žádný nezpozorovali. Testování pokračovalo ráží 6 PPC se střelou Sierra 107gr MK. Během testu jsme vystřelili asi 60x5 položek na vnitřní střelnici (vzdálenost 100m) se třemi různými navážkami. Každá navážka ukázala v průměru o 6-11% menší soustřel a menší odchylku při použití molykovaných střel. To však považujeme pouze za náznak zlepšení (obvykle je úroveň statistické významnosti na hranici 95% považovaná za pravdu – tj. předpokládá se zlepšení). Provedli jsme tedy nové otestování střely ráže 6,5mm se dvěma rozdílnými typy střelného prachu – bez znatelného zlepšení. Potom jsme provedli pomolykování naší střely 130 gr VLD (návrh Billa Davise) a měření ukázalo výrazné zlepšení. Statistická významnost byla na úrovni 95%!

Později jsme použili navážku našeho prachu MRP pro tuto střelu 130 gr VLD. Kvalita střel byla v pořádku, díky průběžnému testování během výroby, ale výsledky byly celkem špatné u kompletních nábojů. Provedli jsme postupně změnu každého komponentu hotového náboje. Když jsme testovali dvě rozdílné nábojnice, vždy se jedné z nich něco stalo. Zkoušená série nábojnic byla starší a měla tenké krčky. Náhle se však přesnost nábojů zase vrátila. Odpovědí byla výtahová síla střely z krčku (tzv. neck tension). Vrátili jsme se k původním nábojnicím a použili mírně rychlejší prach a vše správně fungovalo. Střelu 140 gr jsme otestovali znovu, ale neprojevila se změna v přesnosti.

Dejte si tedy pozor na použití prachů s pomalejším hořením při používání molykovaných střel – je totiž velmi důležité, aby prach začal hořet vždy stejným způsobem. Jedna věc, která odlišuje naše testování od jiných je to, že jsme vždy používali nové nábojnice, protože tímto způsobem se náboje vyrábí. Zformátované nábojnice již nikdy nebudou zcela stejné. Obvykle molykování způsobí snížení výtahové síly střely asi o 50%. Jedním vysvětlením pro zvýšenou přesnost by mohlo být to, že molykování usnadňuje ustavení střely ve vývrtu hlavně. Nicméně střely s dlouhou vodící částí z toho nemají žádnou zvláštní výhodu. Také pistolové střely 9mm opatřené povlakem molybden sulfidu neprokázali žádné zlepšení přesnosti. Pravděpodobně je zde zapojeno mnohem více faktorů, o kterých v současné době nevíme.

Když se nyní dostáváme ke statistice zvýšení životnosti hlavně, začíná to být opravdu velmi ošidné. Jedná se o příliš mnoho proměnných a hromadu práce pro kompletní otestování. Nicméně jsme použili novou hlaveň pušky Sauer 6,5x55 a vystřelili jsme 10.000 ran s naším standardním nábojem 130gr s úsťovou rychlostí 2700 fps. Hlaveň byla kontrolována hlavňovým mikroskopem každých 1.000 výstřelů a byla změřena komorovým kalibrem. Po 5.000 výstřelech vypadala hlaveň velmi dobře, ale pak již začaly být viditelné jemné prasklinky způsobené tlakem. Opotřebení komory bylo více méně v normě. Po 10.000 výstřelech byla hlaveň vyzkoušena na venkovní 300m střelnici a po ustavení do stolice bylo vystřeleno 10x10 skupin výstřelů. Testovaná série střeliva v hlavni dosáhla průměrného soustřelu 71mm neboli méně než 1 MOA. Tím jsme si dokázali, že není potřeba se strachovat o životnost hlavně.

Možností jak také dokázat nižší opotřebení hlavně bylo zjištění pomocí termokamery, zda dochází k menšímu zahřívání hlavně při použití molykovaných střel. Termokamera byla nastavena a poté jsme stříleli obvyklé typy střel a po nich molykované střely ze stejné hlavně se stejnou úsťovou rychlostí z normální terčové pušky. Samozřejmě jsme nejdříve stříleli s běžným typem střel a poté jsme hlaveň vyčistili. Potom jsme vystřelili několik molykovaných střel pro záběh hlavně. Mezi jednotlivými střelami jsme hlaveň nechávali vychladnout vždy na stejnou teplotu a také tempo střelby bylo hlídané atd. V teplotě hlavně jsme nezjistili žádný rozdíl. Kdybychom tento rozdíl nalezli, byl by to jeden z důkazů pro menší opotřebení hlavně. David Tubb mi pouze řekl, že střelci z pistole jsou schopni pocítit rozdíl mezi molykovanými a normálními střelami, takže je možné, že je zde nějaký rozdíl! Někteří z našich známých, kteří se potkávají s mnoha sportovními střelci, si sebou berou na hlavní soutěže hlavňový mikroskop. Už díky tomu viděli stovky hlavní a díky tomu opravdu věří, že molykované střely opravdu prodlužují životnost a udržují přesnost hlavně.

Provedli jsme také několik testů pro potvrzení, zda je nutné používat také vosk a zda má vliv tloušťka vrstvy molybden sulfidu. Tyto testy byly provedeny pouze s ohledem na tlak a rychlost, přesnost jsme přitom netestovali. Molybden sulfid ukázal v testu, že přináší asi 60-65% efektu. Vliv samotného vosku nebyl výrazný. Molybden sulfid společně s voskem však ukázal zlepšení. Přebytek vosku nevadil, ale jeho nedostatek zvyšoval tlak v hlavni a snižoval úsťovou rychlost. Testovali jsme pouze ráži 6,5x55.

Když jsme testovali náš obvyklý voskový povlak v mnohem tenčí a lépe vypadající vrstvě, dosáhli jsme zvýšení rychlosti o 0,19% a tlaku o 1,23% při použití menšího množství vosku. Nepozorovali jsme změnu přesnosti.

Náš dodavatel střelného prachu – fy Bofors – provedl několik testů jak molykovaných tak povoskovaných střel a nezjistil žádný vliv na střelných prach. Molybden sulfid ovlivňuje stabilitu střelného prachu, ale pouze v koncentraci několiksetkrát vyšší než je obvyklá. Vosk Carnuba byl vůči prachu neutrální.

 

Lepší dráha střely s molybden sulfidem?

Provedli jsme naprosto stejné zkoušky jako Kevin a obvykle jsme pozorovali malý pokles BC. Pravděpodobně však díky naší relativně tlusté vrstvě vosku. První test, který jsme provedli, ukázal nárůst BC asi o 3% což ale bylo způsobeno smícháním několika šarží střel. Následně jsme zjistili, že BC byl víceméně stejný v rozsahu 200 – 600m při použití obvyklých střel. V té době jsme ale nepoužívali molykování střel. Někteří střelci pozorovali vyšší bod dopadu střel při použití molykovaných střel, což podle mě může být způsobeno změnou vibrací hlavně a velikosti amplitudy při výstupu střely z hlavně.

 

Jeden dobrý přítel vyhrál krabičku 500 nábojů 6,5 mm Diamond Line. Protože nebyl spokojený s přesností tohoto střeliva, používal je pouze pro trénink. Náhle po asi 300 ranách, začaly tyto náboje střílet lépe, než cokoliv co do té doby vyzkoušel. Toto byl asi ten „nejhorší“ případ, kdy se projevil vliv molykování tak pozdě, obvykle stačí 5-30 nábojů pro záběh hlavně v případě již použité hlavně.

 

Někteří lidé se obávají, že během procesu potahování střel (ve vibrační nádobě) pláště střel „ztvrdnou“ těmito vibracemi (nárazy mezi střelami). Potahovali jsme takto 5h střely Berger v našem rotačním bubnu a poté zkontrolovali tvrdost a byla naprosto stejná jako u nových střel 137 Vickers/1kg.

 

Kevin zmínil ve svém článku jednu důležitou informaci a to tu, že ani molybden sulfid ani vosk by neměly být přítomné v nábojové komoře zbraně. Hodně střelců totiž vůbec nečistí nábojovou komoru. To se samozřejmě netýká střelců bechrestu.

Naše firma používá molybden sulfid ve vrstvě 0,6-0,8 mikronů. To je asi vše co jsme zkoušeli s molybden sulfidem. Naše výrobky s tímto potahem jsou prodejně velmi úspěšné, takže nevidíme důvod proč je dále nevyrábět.

Přesnou střelbu vám přeje

Norma Precision AB
Christer Larsson, R&D

Prosíme o nekopírování článků, bez předchozího schválení vedením fi DERSOL s.r.o.

 

Write a comment

Your Name:

Email:

Title:

Comment: Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: